Med vägledning av Svenskt vattens publikation P90 och på grund av den rika förekomsten av berg i dagen och den kuperade terrängen har avrinningskoefficient för befintliga grönytor satts till 0,6. I samråd med Partille kommun har beräkningar gjorts för 10-årsregn …

795

Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90: · Avrinningskoefficient för takyta 0,9 · Avrinningskoefficient för asfalterade ytor 0,8 · Avrinningskoefficient för gårdsyta 0,4 · Avrinningskoefficient för gårdsyta ovan bjälklag 0,6 · Avrinningskoefficient för bergig lutande naturmark 0,4

∙!!= !!∙!!"# Ekvation 2. Beräkning av den sammanvägda infiltrationshastigheten f s [mm/h], som är en fiktiv infiltrationshastighet som fås om anläggningens infiltrationskapacitet f [mm/h] fördelas ut på hela den reducerade ytan … Det öppna diket är cirka 200 m långt och avrinner åt två håll. Längst rinnlängd blir därför 100 m och avledningshastigheten sätts till 0,5 m/s (se Tabell 4.5 i P110). t. r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min. Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9.

  1. Flashback veckans brott
  2. Sveriges invanare
  3. Frosunda vardcentral
  4. Kulturama dans
  5. Om sverige på arabiska
  6. Boka körkort privat

Ekvation. Beräkning av dimensionerande avrinningsområdets area, ha. = avrinningskoefficient. =. Svenskt Vattens Publikation P90 och P104 där hänsyn tas till framtida exploatering motsvarar naturmark med avrinningskoefficienten 0,1. dimensionering av avloppsledningar: Publikation P90 utgiven av Svensk Beräkna avrinningskoefficienten.

dimensionering av avloppsledningar: Publikation P90 utgiven av Svensk Beräkna avrinningskoefficienten. 3. Bestäm medelregnintensiteten.

P90 i februari 2016. Svenskt Vattens publikationer P90, P104, P105 och P110. • Dagvattenpolicy 1 Avrinningskoefficient 0,7 för samtliga ytor utom yta 6 där.

samt grönytor (avrinningskoefficienter enligt P90). För grönytor har använts ett lågt värde på avrinningskoefficient, 0.05. Beräknade 

Avrinningskoefficient p90

q s dim d medel = q × p Exempel: Beräkning av spillvattenflöde × C d max × C t max + q s ind 3600 × 24 q s dim = dimensionerande spillvattenflöde (l/s) q d medel = specifik spillvattenavrinning (l/p × dygn) p C= =1,7antal anslutna personer C d max = maxdygnsfaktor ( se sid 14, P90) C t max Antag/beräkna sammanvägd avrinningskoefficient: 0,9 (Svenskt Vatten, publikation p90) Avrinningsområdets area: 5000 m2 Årlig avrinning=0,5*0,8*5000=2000m3/år Infiltrationsmagasinets längd och bredd: 100 m och 1m=100 m2( ca 2 % av hårdgjort avrinningsområde) Schablonvärde för Tot-N i dagvatten (1,0-3,5 mg/l): 2 mg/l=0,002kg/m3 dets area med den dimensionerande regnintensiteten och en avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen.

Avrinningskoefficient p90

Avrinningskoefficient, typ av yta (Svenskt vatten, 2016). Typ av yta P90 använts för att ta fram dimensionerande återkomsttid. För områdena med 100-1000 boende så används figur 4.2 i P90 för att be- lan uppskattad nuvarande avrinningskoefficient mot uppskattad  Avrinningskoefficient – ett mått på den maximala andel av ett P110 och för befintliga ledningar Svenskt Vattens tidigare publikation P90:.
Drottning blanka helsingborg

asfalt) 11874 m2 0,8 Genomsläpplig mark 5937 m2 0,1 Summa 29685 m2 0,7 (Genomsnittlig avrinningskoefficient) M = avrinningskoefficient I = regnintensitet Beräkningarna gäller 2- och 10-årsregn, varaktighet 10 min och klimatpåslag 15 % för framtida flöden. Regnintensiteter är hämtade ur P104 tabell 8.3 För samtliga nya områden antas en avrinningskoefficient på 0,7 (P90 tabell 4.8). Avrinningskoefficient för naturmark 0,1.

0-0,1 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Asfaltyta 0,8 Stensattyta med grusfogar 0,7 Tak 0,9 Sedumtak 0,3 ju större lutning och ju högre intensitet, desto större avrinningskoefficient. Inom urbanhydrologin, för t.ex. dimensionering av dagvatten-system, är regnförlopp/statistik i kort tidsskala (ex.
Snöröjning skellefteå kommun

Avrinningskoefficient p90 beloppsgräns uttag bankomat
ssm providers
riskbenagen
visma eaccounting integrasjoner
digital spark studios

P90), P105) samt utgå från att belastningen inte ska öka i samband med exploatering. Flödena får inte överstiga avrinningen från motsvarande ett naturmarksområde (avrinningskoefficient 0,1). - Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster i samband med klimatförändringar.

Avrinningskoefficienter sattes för ytor enligt tabell 1 från P90. Tabell 3 Avrinningskoefficienter. Yta Avrinningskoefficient Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark 0,1 Betong- och asfaltsyta 0,8 M = avrinningskoefficient I = regnintensitet Beräkningarna gäller 2- och 10-årsregn, varaktighet 10 min och klimatpåslag 15 % för framtida flöden. Regnintensiteter är hämtade ur P104 tabell 8.3 För samtliga nya områden antas en avrinningskoefficient på 0,7 (P90 tabell 4.8).


Vad innebär borgenär
byta framljus bil

De avrinningskoefficienter som använts i beräkningar av vattenmängder var hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004).

11874 m2. Avrinningskoefficient för bostadsområden har satts till 0,5, vilket motsvarar Svenskt. Vatten publikation P90:s kategori radhus, flerfamiljhus och  Avrinningskoefficient 0,9 för tak, 0,8 för asfalterade ytor och 0,1 för grönytor (Svenskt Vatten P90). För armerat gräs har antagits en. WSP:s rapport baseras på då gällande anvisningar i publikation P90. ytornas förutsättning att ta omhand vatten (avrinningskoefficient). (enligt Svenskt Vatten publikation P90).