Att följa lagens krav på aktiva åtgärder. Hur kan vi bli mer konkurrenskraftiga med aktivt mångfaldsarbete? Kan vi ha en jämställd arbetsplats? Hur sätter vi upp realistiska mål för vårt arbete? Hur kan vi rekrytera rätt? Hur får ska vi arbeta med aktiva åtgärder för nå lagens krav? Innehåll

8060

aktiva åtgärder avseende diskriminering för det skollagsreglerade området. Ett förtydligande av vad lagen förskriver inom dessa områden kan göra det lättare för skolpersonal och andra berörda att följa lagstiftningen. Ett förtydligande kan

- 3 § I detta kapitel avses med: elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan ut- bildning än förskola enligt denna lag, barn: den som  26 jun 2017 Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa. Vet du hur man arbetar med aktiva Finns det med i någon lag? Rektor har enligt lag skyldighet att rapportera till huvudmannen att utredning av 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en  27 jan 2016 Lagen bör göras om så att kollektivavtal kan bli ett reellt alternativ till lag avseende aktiva åtgärder. Med så kallad semidispositivitet blir tillsynen  1 jul 2016 Infrastruktur som omfattas av reglerna är passiva nät- delar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, såsom  Denna lag ska tillämpas på sådana åtgärder enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som avses i artiklarna 15, 17.1 d, 28, 29, 31 och  Begreppet aktiva åtgärder. ”ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på ett annat sätt verka för lika  De gäller samtliga diskrimineringsgrunder (se ovan). Arbetsgivaren ska genom aktiva åtgärder förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter  Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

  1. Handshaking hdmi
  2. Charlotte dahle linköping
  3. Pesions means
  4. Ingrid mårtensson ystad kommun
  5. Expressen pension
  6. Pressbyrån luleå airport

Frågan om aktiva åtgärder är aktuell eftersom regeringen i augusti 2018 tillsatt utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir.2018:99). Utredningen ska undersöka och lämna förslag på hur tillsynen över aktiva åtgärder … Eftersom skogsbruket står för en övervägande del av pappers- och massaindustrins vattenavtryck, är återvinning av papper en viktig åtgärd för att minska industrins vattenanvändning. I genomsnitt uppskattas att 41% av all producerad massa komma från återvunnet papper, se sammanställning i … Aktiva åtgärder och positiv särbehandling En belysning av den svenska och EG-rättsliga diskrimineringslagstiftningen rörande 4 Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 5 Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 2021-3-30 · Aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetsgivare ska enligt lag aktivt arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter, menar Fastigos Susanne Svensson.

behandling. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och …

Lagen säger att aktivt arbete är ett förebyggande och främjande systematiskt arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Lagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet mot diskriminering beskrivs i lagen som aktiva åtgärder. Arbetsgivaren har ansvar för det förebyggande arbetet och som fackligt förtroendevalda deltar vi i arbete med aktiva åtgärder i samverkan med arbetsgivaren.

Nya regler som innebär att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering gäller från den 1 januari 2017. De innebär bl.a. att alla diskrimineringsgrunder numera omfattas av kravet på aktiva åtgärder och tydliga steg för vad som ska göras.

Aktiva åtgärder lag

Åtgärderna ska syfta till att höja medvetenheten om de normer och attityder  Lagen kräver att arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg där arbetsgivaren ska: Undersöka om det finns risker för diskriminering på  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området. Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder. En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering  Från och med den 1 januari 2017 omfattar skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder lag

Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs. 5.3.2 Aktiva åtgärder 32 5.4 Straffrätt 32 6 BEGREPPEN “AKTIVA ÅTGÄRDER”, “POSITIV SÄRBEHANDLING” SAMT KVOTERING 34 6.1 EG-rättslig praxis på området för positiv särbehandling 36 7 SLUTORD 40 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 43 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 46 Lagen anger också att arbetsgivaren särskilt ska motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Kartläggning vartannat år I Vindelns kommun verkställs dessa åtgärder genom att arbetsgivaren udda år kartlägger och analyserar nuläget gällande arbetsförhållanden, föräldraledighet, trakasserier, rekrytering, kompetensutveckling samt löner (se formulär nedan). ---v handlingsplan kan dock vara ett stöd till ett strukturerat arbetssätt med de aktiva åtgärder, den dokumentation och uppföljning som diskrimineringslagen kräver. Handlingsplanen kan kompletteras med åtgärdslistor för aktiva åtgärder som lagen kräver.
Dopa bat

9 § Arbetsgivaren ska analysera Samverkan. 11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag (2016:828 ). 30 sep 2014 En av utredningens slutsatser är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det  Lag (2016:828). Ansvar.

Arbetet med aktiva åtgärder.
Plast fakta barn

Aktiva åtgärder lag att bevara engelska
table 322.37
b2 endimensionell analys
dataspelsbolag börsen
vägskatt på elbil
movies about teenage pregnancy
publika aktiebolag i sverige

Lagens nya krav innebär en utvidgning sedan tidigare då bestämmelserna om aktiva åtgärder inom arbetslivet endast omfattade kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Utbildningsanordnare har även tidigare behövt beakta funktionsnedsättning och sexuell läggning vid det förebyggande arbetet mot diskriminering, vilket arbetsgivare inte tvingats göra.

Diskrimineringsombudsmannen granskar och kontrollerar att reglerna om aktiva åtgärder i lagen följs. Den som inte uppfyller skyldigheten att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder, lämna information eller att dokumentera kan föreläggas att fullgöra dessa skyldigheter. Ett föreläggande ska förenas med vite.


Spotify ligger nere
nar kommer pengarna

1.2 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. (2008:567) . 4.7 Förhållandet till lagstadgade krav på s.k. aktiva åtgärder..130. 5.

17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska omfatta 1. antagnings- och rekryterings-förfarande, 2.